Murphy NMEA2000 View or download the device manual Murphy NMEA2000